در راستای توسعه و ارتقاء تجارت الکترونیکی و  اعتماد سازی هرچه بیشتر همچنین قانونمند کردن پروسه فروش ، فروشگاه پی سی تک به انجمن صنفی فروشگاه های اینترنتی پیوست که نشان مربوطه در قسمت انتهایی سایت قابل روئیت میباشد.

امید که نائل به خدمتی گردیم